ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก

UPDATED : 7 ก.ค. 66ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี 4 ภายใต้โครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตส์ ให้สตรอง" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ใช้ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่าสร้างสรรค์มานำเสนอเป็นผลงาน และเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงผลกระทบและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ของประเทศไทย สำหรับหัวข้อการประกวด คือ "เปิดใจก่อนเปิดจอ Smart Swipe" โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)