TH | EN            ชมรมนักศึกษา


ชมรมนักศึกษา


ชื่อชมรม (ภาษาไทย): ชมรมนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อชมรม (ภาษาอังกฤษ): Electrical Engineering Student Club

ชื่อย่อ: EESC

ประวัติการก่อตั้ง:

ชมรมนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าไม่ได้มีการบันทึกที่แน่ชัดว่าได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด โดยก่อนหน้านี้ห้องชมรมนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าได้อยู่ที่ห้องใต้ดิน อาคาร 16 และเริ่มมีห้องชมรมในรุ่นของเกียร์ราชันต์ และในปี พ.ศ. 2559 ได้ย้ายห้องชมรมไปที่ห้องธุรการเดิมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งอยู่ด้านหน้าของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม:


เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ละชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่

เพื่อรวมตัวนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าในการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาธารณประโยชน์

เพื่อเป็นแหล่งให้คำปรึกษาแก่รุ่นน้องนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้ารุ่นน้อง

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่นักศึกษาศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า


Facebook Page: https://www.facebook.com/EESC.CMU