TH | EN            ฝึกงาน/สหกิจศึกษา


กระบวนวิชาการฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า

เงื่อนไขการเข้าฝึกงาน


  1. นักศึกษาจะต้องมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด (GPA) เมื่อผ่านไป 5 ภาคการศึกษา (ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1) ไม่น้อยกว่า 2.00
  2. นักศึกษาจะต้องผ่านกระบวนวิชา Calculus for Engineering 2 (206162) ภายในภาคการศึกษาที่ 5 (ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1)
  3. นักศึกษาฝึกงานจะต้องเข้ารับการฝึกงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  4. การออกหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจะทำได้ครั้งละ 1 แห่งเท่านั้น ทางคณะจะออกหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึงานฉบับใหม่เมื่อคณะได้รับหนังสือปฏิเสธการรับนักศึกษาฝึกงานจากหน่วยงานที่นักศึกษาได้ขอฝึกงานแล้วเท่านั้นกรณีนักศึกษาติดต่อบริษัทเพื่อให้ปฏิเสธการรับนักศึกษาเข้าฝึงานจะถูกดำเนินการทางวินัยนักศึกษา
  5. นักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงานต้องยื่นแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอฝึกงานและเอกสารประกอบการฝึกงานประกอบด้วย ประวัตินักศึกษา (Resume) พร้อมติดรูปถ่าย และสำเนาใบแสดงผลการเรียนล่าสุด (Transcript) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่คณะฯ กำหนด
  6. ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชาฝึกงานจะไม่สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาอื่นได้อีก
  7. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่จะเข้าฝึกงานต้องผ่านกระบวนวิชา ดังนี้ 252222 Electrical Machine และ 252235 Engineering Electronic Circuits

ช่วงเวลาการเข้าฝึกงาน : ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การวัดและประเมินผลการศึกษา : S เป็นที่พอใจ (Satisfactory) หรือ U ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)

กระบวนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า

เงื่อนไขพื้นฐานการเข้าฝึกสหกิจศึกษา


  1. นักศึกษาจะต้องมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด (GPA) นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนทำการสมัครงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
  2. นักศึกษาจะต้องผ่านกระบวนวิชา Calculus for Engineering 2 (206162) ก่อนภาคการศึกษาที่จะทำการสมครงานสหกิจศึกษา
  3. นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และผ่านการอบรมเตรียมสหกิจศึกษาที่จัดโดยคณะฯ
  4. นักศึกษาไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาสหกิจศึกษาและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสหกิตศึกษาในสถานประกอบการ
  5. นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
  6. นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาอื่นได้อีกในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชาสหกิจศึกษา
  7. นักศึกษาจะต้องยื่นแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอฝึกสหกิจศึกษาและเอกสารประกอบการฝึกสหกิจศึกษา ประกอบด้วย ประวัตินักศึกษา (Resume) พร้อมติดรูปถ่าย และสำเนาใบแสดงผลการเรียนล่าสุด (Transcript) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่คณะฯ กำหนด
  8. นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าฝึกสหกิจศึกษาจากหน่วยงานและแสดงความจำนงเข้าฝึกสหกิจศึกษา ณ หน่วยงานดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือเลื่อนการไปฝึกสหกิจศึกษา และจะถูกดำเนินการทางวินัย ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้โดยต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณา

เงื่อนไขเฉพาะการเข้าฝึกสหกิจศึกษา


สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาที่จะเข้าฝึกสหกิจศึกษา จะต้องมีเกระเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีเกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาเอกบังคับและเอกเลือก ไม่น้อกว่า 2.25 นับจากภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 และมีหน่วยกิตในกระบวนวิชาเอกบังคับและเอกเลือกรวมแล้วไม่น้อยกว่า 41 หน่วนกิต (นับตามแผนการศึกษา)หรือนักศึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมตามความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงงานสหกิจศึกษานั้น ๆ

ช่วงเวลาการเข้าฝึกงาน : วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ถึง วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1

การวัดและประเมินผลการศึกษา : A-F (สำหรับนักศึกษารหัส 58-62) และ U/S  (สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป)

ติดตามข้อมูลข่าวสาร