TH | EN            พันธกิจ


พันธกิจ

        1.จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม
และเป็นสากล

        2.ศึกษา วิจัย เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และชี้นำวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า

        3.บูรณาการองค์ความรู้เชิงสหสาขาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ในการบริการวิชาการ วิชาชีพ การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเป็นที่พึ่งของสังคม

        4.พัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน