ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และโครงการ "Young Talent Program" CMC Biotech & Thai GL Group

UPDATED : 18 เม.ย. 67


    ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท INNOVEX HOLDINGS CO., LTD. ได้ดำเนินงานสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัท CMC Biotech & Thai GL Group ซึ่งดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้สัญลักษณ์ “CANON” โดยมีความประสงค์ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่องค์กรเปิดรับสมัคร รวมถึงเปิดโอกาสให้นกัศึกษาที่สำเร็จการศึกษาส่งประวัติของตนเองเพื่อสมัครงานกับทางบริษัทฯ ในตำแหน่งงานที่เหมาะสม และประชาสัมพันธ์โครงการ "Young Talent Program ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์การท างาน ได้เข้ามาปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาความสามารถพร้อมเติบโตไปกับองค์กร 


   ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ทาง  Website >> INNOVEX HOLDINGS CO., LTD. – INNOVEX HOLDINGS CO., LTD.