ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

UPDATED : 9 ก.พ. 67

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล นำส่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) โดยมีรายละเอียดตามแนบ