ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล

UPDATED : 7 ก.พ. 67

 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอง สำหรับบุคลากรชาวไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยไม่มีข้อผูกพันทุนใดๆ สถาบันฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา และชิญชวนสมัครทุน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากทุนมีจำนวนจำกัดและอาจมีผู้สมัครรับทุนก่อนปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังเอกสารแนบ