ประชาสัมพันธ์การย้ายสาขาวิชา/คณะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

UPDATED : 7 ก.พ. 67

          คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การย้ายสาขาวิชา/คณะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้แนบประกาศและหลักเกณฑ์การย้ายคณะฯ ของสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มาพร้อมนี้