แจ้งความประสงค์ปิดสอนวิชาโทศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์

UPDATED : 15 พ.ย. 66


ด้วย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำส่งหนังสือแจ้งคณะวิจิตรศิลป์ โดยสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ประสงค์ทำการปิดสอนวิชาโทศิลปะการถ่ายภาพสำหรับนักศึกษาทั่วไป ซึ่งได้บรรจุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550 ทั้งนี้ วิชาโทศิลปะการถ่ายภาพไม่ได้เปิดรับในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาแล้วในการนี้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ใคร่ขอแจ้งนักศึกษาในสังกัดว่าตกค้างในการเรียนวิชาโทศิลปะการถ่ายภาพหรือไม่ โดยขอแจ้งผลมายังภาควิชาฯ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เพื่อดำเนินการต่อไป