แจ้งข้อมูลแนวทางการขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 เป็นครั้งที่ 58

UPDATED : 14 ก.ย. 66

           ตามที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 ได้พิจารณาเห็นชอบให้บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 แต่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ เนื่องจากป่วยด้วยโรคโควิด-19 สามารถขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นครั้งที่ 58 ได้นั้น
          สำนักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งข้อมูลแนวทางการขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 เป็นครั้งที่ 58 เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ได้แจ้งข้อมูลให้กับบัณฑิตทราบและดำเนินการ ดังนี้
          1. บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 แต่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ เนื่องจากป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยชี้แจงข้อมูลและแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นครั้งที่ 58

          2. บัณฑิตที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นครั้งที่ 58 ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58

    สำหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถติดต่องานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อยื่นคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยชี้แจงข้อมูลและแนบหลักฐานให้ครบถ้วน สามารถส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566