ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5(5 ASEF Young Leaders Summit: ASEFYLS5)

UPDATED : 17 ก.ค. 66

รับสมัครเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5 (5 ASEF Young Leaders Summit: ASEFYLS5)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

      1. ในการเข้าร่วมโครงการ ASEFYLS5 จะมีหัวข้อหลัก คือ "ภาวะผู้นำในสังคม 5.0 (Leadership in Society 5.0) ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนผ่านเลนส์ 3 ประเภท ได้แก่ ภาวะผู้นำตนเอง (Self-Leadership) ภาวะผู้นำทีม (Team Leadership) และภาวะผู้นำสังคม (Societal Leadership) และสำรวจการเป็นผู้นำของเยาวชนสู่การเปลี่ยนเป็นสังคมดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสำหรับแก้ไขความท้าทายทางสังคม


      2. โครงการ ASEFYLS5 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ช่วงได้แก่ (1) กิจกรรมสร้างความรู้ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 28 สิงหาคม 2566 (2) การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชน ณ เมือง Salamanca ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2566
และ (3) กิจกรรมปฏิบัติการภาวะผู้นำ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 กันยายน - 5 ธันวาคม 2566 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดโครงการฯ ให้เข้าร่วมกิจกรรมช่วงที่ 2 ณ ราชอาณาจักรสเปน ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าเดินทางระหว่างประเทศ