ประชาสัมพันธ์โครงการ 2023 Global Youth Trends Forum ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

UPDATED : 12 ก.ค. 66

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2023 Global Youth Trends Forum ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองไทเป ไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันและพัฒนาขีดความสามารถให้แก่เยาวชนจากนานาประเทศ การสัมมนาในปีนี้ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าที่พักค่าอาหาร ค่าเดินทางในไต้หวัน ค่าประกันชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาดูงานในไต้หวัน โดยผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับเอง


ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดการเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.at/gwJS4