ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปารเมศ วิระสันติ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

UPDATED : 26 มิ.ย. 66

                                                                                        

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ วิระสันติ
  เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)