ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สนพ.)

UPDATED : 9 มิ.ย. 66

                สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาของรัฐ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

            ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอ ให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครรับทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งความจำนง และหนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ชุด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ