ประชาสัมพันธ์การประเมินกระบวนวิชา และประเมินอาจารย์ในระบบ CMU - SIS

UPDATED : 22 มี.ค. 66ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอประชาสัมพันธ์การประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 


          1. ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ผ่านระบบ CMU-SIS ในทุกรายวิชา ที่นศ.ทำการลงทะเบียนเรียน ซึ่งสามารถเข้าทำการประเมินฯ ผ่านระบบ CMU-SIS ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566  


          2. ขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ตรวจสอบกระบวนวิชาที่ได้ทำการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 ผ่านระบบ CMU-MIS ทั้งนี้ ข้อมูลในแต่ละรายวิชาดังกล่าว มีความสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ