วิศวะไฟฟ้า จัดโครงการบรรยายพิเศษเสริมทักษะวิชาชีพป้องกันฟ้าผ่า

UPDATED : 9 มี.ค. 66

                ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ เสริมทักษะวิชาชีพด้านระบบป้องกันฟ้าผ่าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันที่ 11 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Slope ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบป้องกันฟ้าผ่า และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง