วิศวกรรมไฟ้า เรียนเกี่ยวกับอะไร

        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามุ่งเน้นสร้างวิศวกรรมศาตรบัณฑิตเพื่อเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีความเพียร หมั่นฝึกฝนตนเอง และใฝ่หาความรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรู้และทักษะทั้งทางภาคทฤษฎี การปฏิบัติ และการประยุกต์ สามารถทำงานและแก้ไขปัญหาได้ มีจรรยาบรรณของวิศวกร มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวิสัยทัศน์และจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง สังคม และเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีคุณภาพ

     ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร หลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยแบ่งเป็น  

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า