TH | EN            กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ผศ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ

คณาจารย์

CV
Email kasin.p@cmu.ac.th
เบอร์โทร 053-944140 ต่อ 122
ประวัติการศึกษา/ความชำนาญ

ประวัติและผลงาน
 ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์
รหัสผลงาน รายการผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ รายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000013396 การทำนายกระแสโหลดด้วยอุณหภูมิตัวถังหม้อแปลงและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 รอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา นครนายก หน้า -. 2012. 4 ธ.ค. 13 2012 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) กสิณ ประกอบไวทยกิจ
PB0000007043 Educational Assistance System using Computational Intelligence Technique. หน้า305 -306. 2007. (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) กสิณ ประกอบไวทยกิจ
PB0000007042 กสิณ:ประกอบไวทยกิจ. คู่มือปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : บริษัทโชตนาพรินซ์ จำกัด; 2007. 118 หน้า. 300 เล่ม. (ตำรา-ทั้งเล่ม) กสิณ ประกอบไวทยกิจ

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
R000009910 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกระบวนการวิชาเทคโนโลยีโรงงาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000008239 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกระบวนวิชาปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น หัวหน้าโครงการวิจัย
R000002021 ระบบตรวจสอบอัตโนมัติสำหรับผิวหน้าหัวต่อใยแก้วนำแสง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000001966 ระบบการบริการและค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวในภาคเหนือบนอินเตอร์เน็ต หัวหน้าโครงการวิจัย
R000001917 ระบบแนะนำการศึกษาโดยใช้เทคนิคการคำนวณอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000001644 ระบบอัฉริยะสำหรับการจัดการวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000001427 ระบบวางแผนกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการวิจัย