ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนุ่งห่มและข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58

UPDATED : 15 ก.ย. 66

   ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนุ่งห่มและข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58


         ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58      แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นั้น


          บัดนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนุ่งห่มและข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ครั้งที่ 58 เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฯ ได้ที่ https://www.reg.cmu.ac.th/ web/reg-diploma  ทั้งนี้ ขอให้โปรดส่งคำร้องผ่านงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดตามประกาศแนบ