ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มช.ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

UPDATED : 14 มิ.ย. 66

         ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด "กิจกรรมนักศึกษาใหม่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566" ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ Slope อาคารเรียนรวมชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ วิระสันติ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณาจารย์กล่าวเปิดกิจกรรม แนะนำภาควิชาฯ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหารจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ และโครงสร้างหลักสูตร

      จากนั้นเวลา 10.00 น. เป็นกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย