ประชาสัมพันธ์ American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program

UPDATED : 3 พ.ค. 66               ด้วยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาชาวไทยที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการ American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนุบสนุนจำนวน 25,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา อีกทั้งจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและค่ายที่จัดโดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันและสมาชิกหอการค้าอเมริกัน รวมถึงได้มีโอกาสพบปะกับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพอย่างรอบด้าน

 

            ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนได้ที่ AMCHAM Scholarships / โครงการทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกัน - AMCHAM Thailand