วิศวะไฟฟ้า จัดโครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

UPDATED : 4 เม.ย. 66

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพวิศวกร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่อาจขาดการฝึกปฏิบัติที่จำเป็น หรือขาดการเห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในสถานการณ์จริง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบออนไลน์ 

ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้ดำเนินการสำรวจหัวข้อฝึกปฏิบัติงานและการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพวิศวกรที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ความสนใจ เพื่อจัดโครงการ “การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4” ทางด้านการฝึกปฏิบัติ จัดทำแผ่นปริ้น PCB, งานบัดกรีอิเล็กทรอนิกส์, การติดตั้งระบบไฟฟ้า, การต่อลงดินระบบไฟฟ้า รวมถึงการบรรยายพิเศษและสาธิตการทำงาน Hot Line ระบบไฟฟ้าแรงสูง ตามความสนใจของนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพวิศวกรไฟฟ้า ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านการฝึกปฏิบัติการทำงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต