วิศวะไฟฟ้า จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/65

UPDATED : 21 มี.ค. 66

                ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาและนำเสนอความก้าวหน้าประจำใน

แต่ละภาคการศึกษา โดยการสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิชาการ  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้า

ในการศึกษา สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

            ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ " Intelligent Control-Based Smart Renewables for Power System Stability Enhancement "