หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาอินเวอร์เตอร์ ของศูนย์CEVT

UPDATED : 13 มี.ค. 66

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ เป็นผู้แทนคณบดี กล่าวเปิด โครงการอบรมพัฒนาอินเวอร์เตอร์กำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ของศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมี   ศาสตราจารย์  ดร.ยุทธนา   ขำสุวรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้