วิศวะไฟฟ้า มช.- มทร.ล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ ICEMS 2022

UPDATED : 9 มี.ค. 66

            ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ Electrical Engineering Academic Association (Thailand) ( EEAAT ) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ IEEE the 25th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2022) โดยจัดขึ้นในวันที่   29  พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในสาขาดังกล่าว ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมให้เกิดพลังงานด้านการศึกษา วิจัย พัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย