วิศวกรรมไฟฟ้า มช. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE PES APPEEC 2023

UPDATED : 9 มี.ค. 66       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย (EEAAT) รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร พร้อมด้วยคณะทำงานสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ในโอกาสเข้าสำรวจสถานที่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 1 มิถุนายน 2565 อีกทั้งร่วมหารือ เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Fifteenth Annual Asia-Pacific Power & Energy Engineering Conference หรือ IEEE PES APPEEC 2023 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม Le Meridien จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดียวกันยังมีการบบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการประชุม IEEE PES APPEEC ครอบคลุมเรื่องวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น จนถึงการสนับสนุนและ ความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเยี่ยมชมหน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า