เจ้าหน้าที่

JUMNONG PRAYOON PRAYOONSAK
จำนงค์ ใจนวล
ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า
chamnong.jainaul@cmu.ac.th
ประยูร บัวรินทร์
ตำแหน่ง: พนักงานช่าง
prayoon.b@cmu.ac.th
ประยูรศักดิ์ พรายจันทร์
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
prayoonsak.p@cmu.ac.th
PRASERT RAMEST
ประเสริฐ มาวิมล
ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า
prasert.m@cmu.ac.th
ราเมศ นันทจันทร์
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
ramest.nantajan@cmu.ac.th
แสงเดือน โปธา
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
sangdaun.p@cmu.ac.th
URAIWAN
อุไรวรรณ ไชยถา
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
uraiwan.ch@cmu.ac.th
ปัฐมกานต์ ระเบ็ง
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
patthamakarn.r@cmu.ac.th
สุวิทย์ สิทธิชัยวงศ์
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่