หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  • จำนวนหน่วยกิต                                                                        ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต

  • โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                    30  หน่วยกิต

General Education

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                             12   หน่วยกิต

Language and Communication

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                 9   หน่วยกิต

Social Sciences and Humanities

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                    6   หน่วยกิต

Mathematics and Science

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                                                              3   หน่วยกิต

Learning through Activities

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                            ไม่น้อยกว่า 109  หน่วยกิต

Field of Specialization

2.1 วิชาแกน                                                                                             34   หน่วยกิต

Core Courses

2.1.1   วิชาแกนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                               21   หน่วยกิต

Core Courses in Mathematics and Sciences

2.1.2   วิชาแกนทางวิศวกรรม                                                              13   หน่วยกิต

Core Courses in Engineering

2.2 วิชาเอก                                                                             ไม่น้อยกว่า 75   หน่วยกิต

Major

2.2.1  วิชาเอกบังคับ                                                                            38   หน่วยกิต

Required Courses

2.2.1  วิชาเอกเลือก                                                            ไม่น้อยกว่า 37   หน่วยกิต

Major Electives

2.3 วิชาโท                                                                                                  ไม่มี

Minor

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                              ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

Free Electives


  • กระบวนวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป:                                                               30   หน่วยกิต

General Education:

       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร:                                           12  หน่วยกิต

Language and Communication

001101  ม.อ.    101      ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                                  3(3-0-6)

 ENGL 101      Fundamental English 1

001102    ม.อ.     102     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                3(3-0-6)

  ENGL  102     Fundamental English 2

001201    ม.อ.     201     การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล   3(3-0-6)

  ENGL  201     Critical Reading and Effective Writing

001225    ม.อ.     225     ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3(3-0-6)

   ENGL  225     English in Science and Technology Context

      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:                                 9  หน่วยกิต

Social Sciences and Humanities:

โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้

Select From

009103       ม.บร. 103     การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ               3(3-0-6)

LS     103     Information Literacy and Information Presentation

011100       ม.ปร. 100     มนุษย์กับปรัชญา                                                       3(3-0-6)

PHIL  100    Man and Philosophy

011257        ม.ปร.  257     จริยศาสตร์                                                               3(3-0-6)

PHIL  257     Ethics

011269        ม.ปร. 269    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                          3(3-0-6)

PHIL  269    Philosophy of Sufficiency Economy

012173        ม.ศน. 173     ศาสนาเบื้องต้น                                                       3(3-0-6)

RE     173     Descriptive Study of Religion

013110        ม.จว. 110     จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน                                        3(3-0-6)

PSY   110     Psychology and Daily Life

050104        ม.ศท. 104     มนุษย์กับโลกสมัยใหม่                                           3(3-0-6)

HUGE 104     Man and the Modern World

109115        วจ.ศป. 115    ชีวิตกับสุนทรียะ                                                     3(3-0-6)

FAGE   115    Life and Aesthetics

701103        บธ.บช. 103   การบัญชีทั่วไป                                                       3(3-0-6)

ACC     103   General Accounting

751100        ศศ.      100    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                               3(3-0-6)

ECON 100     Economics for Everyday Life

      1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์:                                              6  หน่วยกิต

Science and Mathematics:

โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้

Select from

201114        ว.วท. 114     วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน                      3(3-0-6)

SC     114      Environmental Science in Today’s World

201117       ว.วท.  117     คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม                 3(3-0-6)

SC    117      Mathematics and Science in Civilization

259108       วศ.ท. 108     ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน                                                3(3-0-6)

ENGR 108    Electricity in Everyday Life

259109       วศ.ท. 109     โทรคมนาคมในประเทศไทย                                       3(3-0-6)

ENGR 109    Telecommunication in Thailand

462130        ภ.บก. 130     ยาในชีวิตประจำวัน                                                     3(3-0-6)

PHPC 130     Medications in Everyday Life

       1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม:                                                     3  หน่วยกิต

Learning through Activities:

259191        วศ.ท. 191     การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1                                              1(0-3-1)

ENGR 191    Learning through Activities 1

259192        วศ.ท. 192     การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2                                               1(0-3-1)

ENGR 192    Learning through Activities 2

และเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้อีก 1 หน่วยกิต

And select 1 credit from

057121        ศ.ล. 121       ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย                         1(0-3-0)

EDPE 121     Football for Life and Exercise

057122        ศ.ล. 122       ว่ายน้ำเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย                           1(0-3-0)

EDPE 122     Swimming for Life and Exercise

057123        ศ.ล. 123      วอลเลย์บอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย                   1(0-3-0)

EDPE 123    Volleyball for Life and Exercise

057125        ศ.ล. 125      กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย          1(0-3-0)

EDPE 125    Rhythmic Activities for Life and Exercise

057126        ศ.ล. 126      บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย                  1(0-3-0)

EDPE 126    Basketball for Life and Exercise

057127        ศ.ล. 127      แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย                     1(0-3-0)

EDPE 127    Badminton for Life and Exercise

057130        ศ.ล. 130      กอล์ฟเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย                           1(0-3-0)

EDPE 130    Golf for Life and Exercise

140103        ร.ท. 103       การต่อต้านการทุจริต                                                   1(0-3-0)

PG 103        Anti-Corruption

259193        วศ.ท. 193    การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3                                              1(0-3-1)

ENGR 193   Learning through Activities 3

259194        วศ.ท. 194    การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 4                                              1(0-3-1)

ENGR 194   Learning through Activities 4

259195         วศ.ท. 195     การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 5                                             1(0-3-1)

ENGR 195    Learning through Activities 5

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วนำมาเทียบแทนหน่วยกิตกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้ โดยความเห็นชอบของภาควิชา

Note Students can study general education courses offered by either Thai or foreign higher education institutes. The credits can be transferred for general education courses specified in the program with the approval of the Department.

2.หมวดวิชาเฉพาะ:                                                                 ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต

Field of Specialization:                                            a minimum of    109 Credits

    2.1 วิชาแกน:                                                                                                34  หน่วยกิต

           Core Courses:                                                                                            34 Credits

2.1.1  วิชาแกนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                     21  หน่วยกิต

           Core courses in Mathematics and Sciences

203162         ว.คม. 162     เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์                     3(3-0-6)

CHEM 162   General Chemistry for Engineering Students

203167         ว.คม. 167    ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์     1(0-3-0)

CHEM 167   General Chemistry Laboratory for Engineering Students

206161         ว.คณ. 161   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1                                3(3-0-6)

MATH 161  Calculus for Engineering 1

206162        ว.คณ. 162    แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2                                3(3-0-6)

MATH 162    Calculus for Engineering 2

206261        ว.คณ. 261    แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3                                 3(3-0-6)

MATH 261    Calculus for Engineering 3

207105         ว.ฟส. 105    ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 1       3(3-0-6)

PHYS 105  Physics for Engineering and Agro-Industry Students 1

207106        ว.ฟส. 106    ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 2         3(3-0-6)

PHYS 106  Physics for Engineering and Agro-Industry Students 2

207115         ว.ฟส. 115    ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 1     1(0-3-0)

PHYS 115     Physics Laboratory for Engineering and Agro-Industry Students 1

207116        ว.ฟส. 116    ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร2       1(0-3-0)

PHYS 116    Physics Laboratory for Engineering and Agro-Industry Students 2

2.1.2  วิชาแกนทางวิศวกรรม                                                                     13  หน่วยกิต

           Core courses in Engineering                                                    13    Credits

259103        วศ.ท. 103     วัสดุวิศวกรรม                                                               3(3-0-6)

ENGR 103     Engineering Materials

259104        วศ.ท. 104     การเขียนแบบวิศวกรรม                                                 3(2-3-4)

ENGR 104     Engineering Drawing

259106        วศ.ท. 106     เทคโนโลยีโรงงาน                                                        1(0-3-0)

ENGR 106     Workshop Technology

259107        วศ.ท. 107     กลศาสตร์วิศวกรรม 1                                                    3(3-0-6)

ENGR 107     Engineering Mechanics 1

259201       วศ.ท. 201     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร                3(2-3-4)

ENGR 201     Computer Programming for Engineers

2.2 วิชาเอก:                                                                       ไม่น้อยกว่า          75  หน่วยกิต

       Major:                                                                      a minimum of   75   Credits

กระบวนวิชาเอกทั้งหมดจะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต ในจำนวนนี้จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป อย่างน้อย 18 หน่วยกิต

For all major courses, a minimum of 36 credits must be taken from courses of 300 level or higher, within these credits at least 18 credits must be courses of 400 level or higher.

2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                                                              38  หน่วยกิต

          Required Courses                                                                   38    Credits

252201        วศ.ฟ. 201     การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                           3(3-0-6)

EE 201         Electrical Measurements and Instruments

252210        วศ.ฟ. 210     ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า                       1(0-3-0)

EE 210         Basic Electrical Engineering Laboratory

252211        วศ.ฟ. 211     วงจรไฟฟ้า 1                                                          3(3-0-6)

EE 211         Electric Circuits 1

252212        วศ.ฟ. 212     วงจรไฟฟ้า 2                                                          3(3-0-6)

EE 212         Electric Circuits 2

252222        วศ.ฟ. 222    เครื่องจักรกลไฟฟ้า                                                   3(3-0-6)

EE 222        Electrical Machines

252232        วศ.ฟ. 232    อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์                                       3(3-0-6)

EE 232        Electronic Devices

252235        วศ.ฟ. 235    วงจรอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                                  3(3-0-6)

EE 235        Engineering Electronic Circuits

252301        วศ.ฟ. 301     กระบวนการเฟ้นสุ่มทางวิศวกรรม                           3(3-0-6)

EE 301         Engineering Stochastic Processes

252311        วศ.ฟ. 311     สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า                                3(3-0-6)

EE 311         Electromagnetic Fields and Waves

252317        วศ.ฟ. 317     การวิเคราะห์สัญญาณ                                           3(3-0-6)

EE 317         Signal Analysis

252330        วศ.ฟ. 330    ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                          1(0-3-0)

EE 330        Electronic Engineering Laboratory

252331        วศ.ฟ. 331     วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล                     3(3-0-6)

EE 331         Digital Electronic Circuits and Systems

252353        วศ.ฟ. 353    ระบบควบคุม                                                          3(3-0-6)

EE 353        Control Systems

252363        วศ.ฟ. 363    ไมโครโพรเซสเซอร์                                              3(3-0-6)

EE 363        Microprocessors

2.2.2 วิชาเอกเลือก                                                          ไม่น้อยกว่า       37  หน่วยกิต

          Major Electives                                                  a minimum of 37    Credits

          แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มให้เรียนดังนี้

          Divide into 4 groups as follows:

(ก)  กลุ่มวิชาปฏิบัติการ                                                   ไม่น้อยกว่า 2   หน่วยกิต

Laboratory courses.                                           a minimum of 2     Credits

ให้เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้

Select from

252326        วศ.ฟ. 326    ปฏิบัติการพลังงานไฟฟ้า                                          1(0-3-0)

EE 326        Electrical Energy Laboratory

252328        วศ.ฟ. 328    ปฏิบัติการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                        1(0-3-0)

EE 328        Solar Electricity Laboratory

252420        วศ.ฟ. 420    ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                               1(0-3-0)

EE 420        High Voltage Engineering Laboratory

252450        วศ.ฟ. 450    ปฏิบัติการระบบควบคุม                                            1(0-3-0)

EE 450        Control System Laboratory

252460        วศ.ฟ. 460    ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์                                 1(0-3-0)

EE 460        Microprocessor Laboratory

(ข)  ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาทั้งหมดในกลุ่มวิชา (ข1) หรือ (ข2)

Select either (B1) or (B2)

(ข1) กลุ่มวิชาเพื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง        25   หน่วยกิต

(B1) Courses for professional practice license in
Electrical Engineering (Power)                                                             25     Credits

252320        วศ.ฟ. 320    ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า                                1(0-3-0)

EE 320        Electrical Machines Laboratory

252322        วศ.ฟ. 322    การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า                             3(3-0-6)

EE 322        Electrical Machines Analysis

252325        วศ.ฟ. 325    การผลิตการส่งและการจ่ายกำลังไฟฟ้า                     3(3-0-6)

EE 325        Power Generation, Transmission and Distribution

252421        วศ.ฟ. 421     โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย                           3(3-0-6)

EE 421         Power Plant and Substation

252423        วศ.ฟ. 423    การวิเคราะห์ระบบกำลังไฟฟ้า                                  3(3-0-6)

EE 423        Electrical Power System Analysis

252427        วศ.ฟ. 427    การป้องกันระบบกำลังไฟฟ้า                                    3(3-0-6)

EE 427        Power System Protection

252428        วศ.ฟ. 428    วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                              3(3-0-6)

EE 428        High Voltage Engineering

252429        วศ.ฟ. 429    การออกแบบระบบไฟฟ้า                                           3(3-0-6)

EE 429        Electrical System Design

252435        วศ.ฟ. 435    อิเล็กทรอนิกส์กำลัง                                                 3(3-0-6)

EE 435        Power Electronics

(ข2) กลุ่มวิชาเพื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร               25   หน่วยกิต

(B2) Courses for professional practice license in
Electrical Engineering (Telecommunication/Electronics)                  25     Credits

252342        วศ.ฟ. 342    หลักการระบบสื่อสาร                                               3(3-0-6)

EE 342        Principles of Communication Systems

252401        วศ.ฟ. 401     การสื่อสารด้วยแสง                                                 3(3-0-6)

EE 401         Optical Communication

252402        วศ.ฟ. 402    การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย                                 3(3-0-6)

EE 402        Data Communications and Networks

252403        วศ.ฟ. 403    ข่ายการสื่อสารและสายส่ง                                       3(3-0-6)

EE 403        Communication Network and Transmission Lines

252404        วศ.ฟ. 404    การสื่อสารดิจิตอล                                                   3(3-0-6)

EE 404        Digital Communication

252440        วศ.ฟ. 440    ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสาร                                1(0-3-0)

EE 440        Communication Engineering Laboratory

252442        วศ.ฟ. 442    ระบบวิทยุ                                                              3(3-0-6)

EE 442        Radio Systems

252443        วศ.ฟ. 443    ทฤษฎีสายอากาศ                                                 3(3-0-6)

EE 443        Antenna Theory

252444        วศ.ฟ. 444    ไมโครเวฟ                                                            3(3-0-6)

EE 444        Microwave

(ค)  ให้เลือกจาก กระบวนวิชาต่อไปนี้และที่ระบุไว้ในกลุ่มวิชา (ข)     ไม่น้อยกว่า 3   หน่วยกิต

(C)  Select from following courses and those specified in (B) a minimum of 3  Credits

252302        วศ.ฟ. 302    ปฐมนิเทศทางปัญญาการคณนา                             3(3-0-6)

EE 302        Orientation to Computational Intelligence

252327        วศ.ฟ. 327    ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                                     3(3-0-6)

EE 327        Solar Electricity

252400        วศ.ฟ. 400    การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า                                     3(0-18-0)

EE 400        Electrical Engineering Training

252409        วศ.ฟ. 409    หัวข้อชั้นสูงในแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป         3(3-0-6)

EE 409        Advanced Topics in General Electrical Engineering

252412        วศ.ฟ. 412     การสังเคราะห์วงจรข่าย                                           3(3-0-6)

EE 412         Network Synthesis

252413        วศ.ฟ. 413     การประมวลสัญญาณดิจิตอล                                   3(3-0-6)

EE 413         Digital Signal Processing

252422        วศ.ฟ. 422    วิศวกรรมการส่องสว่าง                                             3(3-0-6)

EE 422        Illumination Engineering

252424        วศ.ฟ. 424    เครื่องจักรกลไฟฟ้าชั้นสูง                                         3(3-0-6)

EE 424        Advanced Electrical Machinery

252425        วศ.ฟ. 425    การส่งกำลังไฟฟ้ากระแสตรง                                    3(3-0-6)

EE 425        DC Power Transmission

252426        วศ.ฟ. 426    เสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้า                                3(3-0-6)

EE 426        Power System Stability

252433        วศ.ฟ. 433    วงจรพัลส์ดิจิตอลและสวิตชิง                                      3(3-0-6)

EE 433        Pulse, Digital and Switching Circuits

252439        วศ.ฟ. 439    หัวข้อชั้นสูงในแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์          3(3-0-6)

EE 439        Advanced Topics in Electronic Engineering

252447        วศ.ฟ. 447    อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร                                             3(3-0-6)

EE 447        Communication Electronics

252448        วศ.ฟ. 448    การสื่อสารดาวเทียม                                                    3(3-0-6)

EE 448        Satellite Communications

252449        วศ.ฟ. 449    หัวข้อชั้นสูงในแขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม            3(3-0-6)

EE 449        Advanced Topics in Telecommunication Engineering

252455        วศ.ฟ. 455    ระบบควบคุมแนวใหม่                                                  3(3-0-6)

EE 455        Modern Control System

252456        วศ.ฟ. 456    เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า            3(3-0-6)

EE 456        Fundamental Mechatronics for Electrical Engineering

252459        วศ.ฟ. 459    หัวข้อชั้นสูงในแขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม            3(3-0-6)

EE 459        Advanced Topics in Control System Engineering

252473        วศ.ฟ. 473    วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า                                                  3(3-0-6)

EE 473        Electrical Engineering Materials

252474        วศ.ฟ. 474    การออกแบบวงจรประมวลซีมอสขนาดใหญ่มากเบื้องต้น  3(3-0-6)

EE 474        Introduction to CMOS VLSI Design

252479        วศ.ฟ. 479    หัวข้อชั้นสูงในแขนงวิชาวัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า           3(3-0-6)

EE 479        Advanced Topics in Electrical Engineering Materials

252489        วศ.ฟ. 489    หัวข้อชั้นสูงในแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง              3(3-0-6)

EE 489        Advanced Topics in Electrical Power Engineering

252492        วศ.ฟ. 492    สัมมนา                                                                        3(3-0-6)

EE 492        Seminar

252495        วศ.ฟ. 495    หัวข้อพิเศษในแขนงวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 1               3(3-0-6)

EE 495        Special Topics in Electrical Engineering 1

252496        วศ.ฟ. 496    หัวข้อพิเศษในแขนงวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 2              3(3-0-6)

EE 496        Special Topics in Electrical Engineering 2

252497        วศ.ฟ. 497    หัวข้อพิเศษในแขนงวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 3              3(3-0-6)

EE 497        Special Topics in Electrical Engineering 3

252498        วศ.ฟ. 498    หัวข้อพิเศษในแขนงวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 4              3(3-0-6)

EE 498        Special Topics in Electrical Engineering 4

(ง)   ให้เลือกเรียนแผน (ง1) แผนโครงงาน หรือ (ง2) แผนสหกิจศึกษา

(D)  Select either (D1) or (D2)

(ง1)  แผนโครงงาน                                                                             7   หน่วยกิต

(D1) Project Plan                                                                             7     Credits

ให้เรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้

252490        วศ.ฟ. 490    การสำรวจเพื่อโครงงาน                                          1(0-3-0)

EE 490        Project Survey

252493        วศ.ฟ. 493    โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า                                   3(0-9-0)

EE 493        Project in Electrical Engineering

และกระบวนวิชาที่ระบุไว้ในกลุ่ม (ข) หรือ (ค)                                                  3   หน่วยกิต

And courses specified in (B) or (C)                                                            3   Credits

(ง2) แผนสหกิจศึกษา                                                                                        7   หน่วยกิต

(D2) Cooperative Education Plan                                                              7   Credits

252499        วศ.ฟ. 499  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า                                      7  หน่วยกิต

EE 499   ooperative Education in Electrical Engineering         7 Credits

2.3 วิชาโท:                                                                                                                      ไม่มี

Minors:                                                                                                                  none

3. หมวดวิชาเลือกเสรี:                                                                                      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

     Free Electives:                                                                                  a minimum of   6 Credits

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

With approval of student’s advisor, the free electives may be selected from any course.


จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร :                                                           ไม่น้อยกว่า 145  หน่วยกิต

Total                                                                                                        a minimum of 145    Credits