สำหรับบัณฑิตศึกษา

แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (word)

1. วิทยานิพนธ์  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
2. การค้นคว้าแบบอิสระ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการขอใช้เงินสำหรับการทำวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ส่ง 2 ชุด)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สอบประมวลความรู้

ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย   Download
การสอบประมวลความรู้        Download

  • (C-01) แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้
  • (C-02) รายละเอียดการสอบประมวลความรู้

บันทึกข้อมูลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Excel file สำหรับบันทึกข้อมูล    Download


ปฏิทินการเสนอหัวข้อและโครงร่าง การสอบ และขยายเวลาการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 Download


ข้อบังคับและคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2554     Download
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2550     Download
คู่มือการศึกษาบัณฑิตศึกษา 2554     Download
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ 2551   Download
แผ่นแบบวิทยานิพนธ์ (Thesis template)   Download


ขยายเวลาการศึกษา

ขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       Download


ขอสำเร็จการศึกษา

ขอสำเร็จการศึกษา       Download

  • (G-01) แบบสำรวจหนี้สินของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ       Download

  • (D01) แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ-ภาควิชา
  • (D02) แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
  • (D03) แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
  • (D04) แบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ อิสระ [จำนวนเท่ากับจำนวนคณะกรรมการสอบบวกอีกหนึ่งชุด]

เสนอหัวข้อและโครงร่างฯ

แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
1. แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์                ดาวน์โหลด-Thesis
2. แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงร่างเพื่อทำการค้นคว้าแบบอิสระ   ดาวน์โหลด-IS


ลงทะเบียน

ลงทะเบียน       Download

  • (R-01) แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตและกระบวนวิชา
  • (R-02) แบบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา