สำหรับปริญญาตรี

นักศึกษารหัส ๕๘แบบรายงานตัวรับทุนโครงงาน-สหกิจศึกษา ใบสำคัญรับเงิน-โครงงาน-สหกิจ แบบรายงานตัวรับทุน

  • เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (PowerPoint2010 , PowerPoint2003)
  • แผนการเรียนล่าสุด (Excel)
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ (PDF)
  • แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (PDF)

๒๕๒๔๙๐

  • กำหนดการกระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๐ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  • แบบเสนอชื่อหัวข้อโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (วศ.ฟ. ๔๙๐/๑) (Word, PDF)
  • แบบรายงานผลการศึกษากระบวนวิชาโครงงาน ๒๕๒๔๙๐ รายสัปดาห์ (วศ.ฟ. ๔๙๐/๒) (Word, PDF)
  • แบบเสนอรายงานความก้าวหน้าการศึกษา (กลางภาคการศึกษา) กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๐ (วศ.ฟ. ๔๙๐/๓) (Word, PDF)
  • แบบเสนอรายงานการศึกษาวิชาการสำรวจเพื่อโครงงานฉบับสมบูรณ์ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๐ (วศ.ฟ. ๔๙๐/๔) (Word, PDF)

๒๕๒๔๙๓

นักศึกษาฝึกงาน