ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยมี นายถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในปีพ.ศ. 2518 แรกเริ่มมีนักศึกษาราว 30 คน ปัจจุบันได้เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีนักศึกษาราว 150 คนต่อปี

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่เน้นการวิจัยและการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ได้มาตรฐานสากล มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยยึดมั่นในคุณธรรม

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามความต้องการของประเทศ
  2. ผลิตผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี
  3. ให้บริการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่ชุมชน
  4. พัฒนาแก้ปัญหาและชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ