105369307_1396148543928050_8274083694246520991_n

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) ครั้งที่ 2