เจ้าหน้าที่

JUMNONG PRAYOON PRAYOONSAK
จำนงค์ ใจนวล
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
chamnong.jainaul@cmu.ac.th
ประยูร บัวรินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
prayoon.b@cmu.ac.th
ประยูรศักดิ์ พรายจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
prayoonsak.p@cmu.ac.th
PRASERT RAMEST SURATIN
ประเสริฐ มาวิมล
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
prasert.m@cmu.ac.th
ราเมศ นันทจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
ramest.nantajan@cmu.ac.th
สุรทิน จอมมาวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
surathin.c@cmu.ac.th
URAIWAN
แสงเดือน โปธา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
sangdaun.p@cmu.ac.th
อุไรวรรณ ไชยถา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
uraiwan.ch@cmu.ac.th
ปัฐมกานต์ ระเบ็ง
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
patthamakarn.r@cmu.ac.th
MANAS
มนัส จันทบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
SUWIT
สุวิทย์ สิทธิชัยวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่