คณาจารย์

กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kasin.p@cmu.ac.th

กัมปนาท รตเวสสนันท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kumpanart.rata@cmu.ac.th

เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
Position : Assistant Professor
kasemsak.u@cmu.ac.th

คณิตพงศ์ เพ็งวัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kanitpong.p@cmu.ac.th

จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
jirasuk@eng.cmu.ac.th

ดลเดช ตันตระวิวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
doldet.tantraviwat@cmu.ac.th

ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
dhanavich.ch@cmu.ac.th

ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tthanacmu@gmail.com

ธราดล โกมลมิศร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tharadol@eng.cmu.ac.th

นิพนธ์ ธีรอำพน
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
nipon.t@cmu.ac.th

นิภาภณธ์ ศิริพล
Position : Assistant Professor
nipapon.s@cmu.ac.th

บุญศรี แก้วคำอ้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
boonsri@eng.cmu.ac.th

ปารเมศ วิระสันติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
paramet.w@cmu.ac.th

พันธุ์ธาดา นรากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
puntada.n@cmu.ac.th

พีรพนธ์ อนุสารสุนทร
ตำแหน่ง : อาจารย์
perapon.a@cmu.ac.th

พีรพล จิราพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
peerapol.j@cmu.ac.th

เภาภัทรา คำพิกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
paowphattra.k@cmu.ac.th

ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
yossanai.s@cmu.ac.th

>ยุทธนา ขำสุวรรณ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
yuttana.k@cmu.ac.th

วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
watcharin.s@cmu.ac.th

สมบูรณ์ นุชประยูร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
somboon.nuchprayoon@cmu.ac.th

สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
suttichai.p@cmu.ac.th

เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
sermsak@eng.cmu.ac.th

อุกฤษฏ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ukrit.m@cmu.ac.th

 เอกชัย แสงอินทร์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
akachai.s@cmu.ac.th