คณาจารย์

kasin KUMPANART KASEMSAK

กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kasin.p@cmu.ac.th

กัมปนาท รตเวสสนันท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kumpanart.rata@cmu.ac.th
เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kasemsak.u@cmu.ac.th
KANITPONG JIRASUK doldet
คณิตพงศ์ เพ็วัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kanitpong.p@cmu.ac.th
จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
jirasuk@eng.cmu.ac.th
ดลเดช ตันตระวิวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
doldet.tantraviwat@cmu.ac.th
DHANAVICH THANAPHONG TRARADOL
ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
dhanavich.ch@cmu.ac.th
ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tthanacmu@gmail.com
ธราดล โกมลมิศร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tharadol@eng.cmu.ac.th
NIPON NIPAPON BOONSRI
นิพนธ์ ธีรอำพน
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
nipon.t@cmu.ac.th
นิภาภณธ์ ศิริพล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nipapon.s@cmu.ac.th
บุญศรี แก้วคำอ้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
boonsri@eng.cmu.ac.th
PARAMET PUNTADA PERAPON
ปารเมศ วิระสันติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
paramet.w@cmu.ac.th
พันธุ์ธาดา นรากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
puntada.n@cmu.ac.th
พีรพนธ์ อนุสารสุนทร
ตำแหน่ง : อาจารย์
perapon.a@cmu.ac.th
PEERAPOL YOSSANAI
พีรพล จิราพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
peerapol.j@cmu.ac.th
เภาภัทรา คำพิกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
paowphattra.k@cmu.ac.th
ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
yossanai.s@cmu.ac.th
YUTTANA PATTAMAKAN SOMBOON
ยุทธนา ขำสุวรรณ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
yuttana.k@cmu.ac.th
วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
watcharin.s@cmu.ac.th
สมบูรณ์ นุชประยูร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
somboon.nuchprayoon@cmu.ac.th
SUTTICHAI SERMSAK UKRIT
สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
suttichai.p@cmu.ac.th
เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
sermsak@eng.cmu.ac.th
อุกฤษฏ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ukrit@eng.cmu.ac.th
 AKACHAI
 เอกชัย แสงอินทร์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
akachai.s@cmu.ac.th