ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ
  • แบบฟอร์มเดินทางไปราชการในประเทศ
  • แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การทำงาน
  • แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ(บำนาญ)
  • แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ
  • แบบฟอร์มทำบัตรพนักงาน(ปฏิบัติการ)
  • แบบฟอร์มทำบัตรพนักงาน(วิชาการ)
  • แบบฟอร์มทำบัตรลูกจ้างประจำ
  • แบบฟอร์มทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว